Lærervejledning

Alderstrin
4. klasse
Fag
Dansk
Trinmål
Sprog, litteratur og kommunikation:
- Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form
Forløbets mål
Kendskab til modaliteter og deres samspil
Læremidler
Computer, kamera, Photostory 3 og smartboard/projektor
Omfang
5 lektioner

Sådan bruges Photostory 3: http://www.youtube.com/watch?v=_u3HDMfXpdI

Begrundet undervisningsforløb

Introduktion og mål

Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i programmet Photostory 3, som er et digitalt værktøj der gør det muligt at kombinere lyd, billede og tekst i en produktion. Dette gør programmet velegnet til inddragelse i bl.a. danskundervisningen.
Forløbets fokus ligger på modaliteternes muligheder og begrænsninger og især på det samspil som opstår i multimodale tekster. Photostoryforløbet er henvendt til danskundervisning i 4. klasse og retter sig mod trinmålet under Sprog, litteratur og kommunikation: udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form.[1]
Målet for dette undervisningsforløb er at eleverne får et begyndende kendskab til forholdet mellem billede, lyd og tekst samt disses virkemidler.

Dannelses-, fag- og læringssyn

I Fælles Mål Dansk 2009 nævnes vigtigheden af, at eleverne arbejder med multimodale tekster både i forhold til virkemidler og egenproduktion.[2] Et af argumenterne er, at multimodale tekster er en (…) naturlig og integreret del af elevernes hverdag.[3]

Forsker Eva Maagerø påpeger desuden, at tekster i dag har en langt højere grad af multimodalitet end tidligere, og at de forskellige modaliteter har en stor indflydelse på hvordan man kommunikerer i nutidens samfund.[4] Både fra et fagperspektiv og et dannelsesperspektiv er arbejdet med multimodalitet derfor et vigtigt element i danskundervisningen.
Forløbet bygger på en konstruktivistisk tilgang til læring, både i kraft af at eleverne aktivt skal tilegne sig viden om emnet og at læringen foregår i samspil med programmet Photostory og i et socialt forum. Jf. definition i Imsen 2011: 152. Ofte vil forløb som inddrager digitale ressourcer, billeder, lyd og egenproduktion være en god motivationsfaktor for elever, og dette forløb bygger således også på elevernes nysgerrighed og indre motivation.

Programmets muligheder og begrænsninger

Photostory 3 er et simpelt og let tilgængeligt værktøj, som elever i en 4. klasse sagtens kan navigere i. Muligheden for at kombinere billede, lyd og tekst gør at det er et godt redskab til at understøtte læring om modaliteter og deres samspil. Det er gratis, nemt at downloade og eleven kan efter endt forløb gemme produktet på computeren eller sende det på mail. Der er derfor ikke så stor risiko for at miste produktet. Der er desuden indbygget hjælpefunktion i programmet som kan være en hjælp, men som sandsynligvis er for udfordrende at forstå for en elev i 4. klasse.
Begrænsningerne ved Photostory 3 er bl.a. at man ikke kan bruge musikfiler der er fra iTunes eller lign., da det kun understøtter mp3-filer. Man kan desuden komme til at gemme produktet for tidligt, således at man ikke kan fjerne de effekter der allerede er lagt på men kun tilføje flere. Rent layoutmæssigt er programmet ikke særligt indbydende, hvilket kan have indflydelse på motivationen, men det færdige produkt bærer ikke præg af dette.

Elevforudsætninger

I arbejdet med Photostory 3 er det en fordel at læreren inddeler firemandsgrupperne, så de hver indeholder mindst én elev der er god til at arbejde med computere/teknik.
Det vil være en hjælp for eleverne hvis de tidligere har stiftet bekendtskab med modaliteternes virkemidler – f. eks i form af et forløb om billeder og perspektiver. Dette er dog ikke en forudsætning for at gennemføre forløbet; i så fald stiller det blot flere krav til lærerens introduktion.

Evaluering

I og med at Photostory 3 ikke er fremstillet til undervisning, ligger der ikke nogen evaluering integreret i programmet. Udover at det færdige produkt tilbyder evalueringsmuligheder i sig selv, skal et forløb med Photostory således også indeholde dette aspekt.
I nærværende forløb vil evalueringen foregå gennem mindre delmål til hver lektion. Desuden afsluttes forløbet med en fælles refleksion over, hvad eleverne føler de har lært af forløbet.

Side-for-side- vejledning

Lektion 1+2
Forløbet indledes med en introduktion fra læreren omkring forløbet, og alt efter hvor meget eleverne tidligere har arbejdet med billeder, kan enkelte visuelle virkemidler blive gennemgået og eksemplificeret. F.eks. perspektiv og billedbeskæring. I starten af lektionen har læreren skrevet det lille delmål på tavlen: At lære at bruge Photostory, og fortalt eleverne at dette er lektionens læringsmål.
Herefter skal eleverne introduceres til Photostory, og hvordan programmets downloades. Følg dette link[5] eller søg på Photostory 3 i google. Det er en god idé, hvis læreren viser processen på et smartboard/projektor så eleverne følge med. Eleverne får herefter til opgave at lave en miniproduktion i grupper af fire, hvor de skal lægge et billede ind, lyd og et ord/sætning. Dette fungerer som lærerens måde at evaluere på hvorvidt lektionens læringsmål er opnået.
Herefter skal hver gruppe trække et tema og en lokalitet fra en pose med sedler, have udleveret et kamera, og tage fem billeder på lokaliteten der relaterer sig til temaet. Et eksempel kunne være ”gymnastiksalen” og ”kærlighed”.
Læreren får kameraerne sidst i timen og indsamler billederne på et usb-stik.

Lektion 3
Målet for denne lektion er, at eleverne får en fornemmelse af, hvordan billede og lyd spiller sammen. I starten af lektionen skal eleverne importere de fem billeder til Photostory og vælge et stykke musik som understøtter temaet. Herefter skal eleverne se hinandens produktioner på smartboard/projektor. Til hver præsentation holdes temaet hemmeligt, og efter visning skal de andre elever gætte temaet. Det er vigtigt at læreren hjælper eleverne til at sætte ord på deres refleksioner og begrundelser for gættene. Læreren skal desuden inddrage faglige begreber til at understøtte elevernes udsagn. På den måde får eleverne en fornemmelse for, hvad der virker og ikke virker når man arbejder med lyd og billede i samspil.

Lektion 4+5
Målet for denne dobbeltlektion er, at eleverne får en fornemmelse af, hvordan billede og tekst spiller sammen. Lektion indledes med en introduktion fra læreren omkring billede og tekst i samspil. Tekst og billede er forskellige modaliteter, som hver især har muligheder og begrænsninger. I samspil giver de to modaliteter desuden helt nye former for mening. Det er godt at inddrage visuelle eksempler på smartboard/projektor. Et eksempel er denne tegning:
1.
1.png
2.
2.png
Herefter skal eleverne bytte Photostoryprodukt med en anden gruppe og se den på deres computer. Herefter skal de sætte tekst til de fem billeder, som ændrer betydningen af ”fortællingen”.
Så skal alle produktionerne vises igen, og efter hver præsentation diskuteres i plenum hvorvidt det lykkedes at ændre betydningen eller ikke – og hvorfor.
Afslutningsvis evalueres i plenum, hvor læreren spørger til, hvad eleverne synes de har lært af forløbet. Eksempler på relevante spørgsmål kunne være: Hvad var sjovest ved forløbet, hvad var sværest og hvad var kedeligt? Hvad overraskede dig? Hvad var dårligt?


Forløbsskema


Emne
Lektioner
Trinmål
Delmål
Materiale
Aktiviteter
Læringsmål
Kriterium for målopfyldelse
Photostory
1. + 2. lektion
Sprog, litteratur og kommunikation:

- Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form
At få et begyndende kendskab til forholdet mellem billede, lyd og tekst samt disses virkemidler.
Computer med internetad-gang.

Kamera eller andet som kan tage billeder.

Smartboard/ projektor
Introduktion til opgaven og download af Photostory 3.

Miniproduktion af Photostory i grupper.

Eleverne trækker et tema og en lokalitet, hvorfor de tager fem billeder.
At kunne bruge Photostory 3.
Miniproduktion af Photostory.
Photostory
3. lektion


Computer med internetad-gang.

Smartboard/ projektor
Eleverne lægger billederne ind i Photostory og tilføjer baggrundsmusik.


Færdige produkter vises og diskuteres.
At få en fornemmelse af, hvordan billede og lyd spiller sammen.
At formå at tage billeder som relaterer til temaet og vælge musik som understøtter dette.
Photostory
4. + 5. lektion
Sprog, litteratur og kommunika-tion:

- Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form
At få et begyndende kendskab til forholdet mellem billede, lyd og tekst samt disses virkemidler.
Computer med internetad-gang.

Smartboard/
projektor
Indledning: læreren forklarer og giver eksempler på, hvordan tekst og billede har indvirkning på hinanden.

Eleverne bytter deres photostory med en anden gruppe og ser deres produkt.

Grupperne skal sætte tekst til de fem photostory billeder.

Afslutningsvis viser grupperne de nye/redigerede produkter og diskuterer virkningen.
At få en fornemmelse af, hvordan billede og tekst spiller sammen.
At tilføje en tekst som ændrer betydningen af produktet.[1]http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Dansk/Trinmaal-for-faget-dansk-efter-4-klassetrin/Sprog-litteratur-og-kommunikation
[2]http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Dansk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/120326%20Faelles%20maal%202009%20dansk%2025.ashx s. 60
[3] Ibid. l. 9-10
[4] Maagerø 2012, Så mange måder at skabe mening på – multimodale tekster: 42
[5]https://a1-downloads.phpnuke.org/en/c53225/microsoft-photo-story-3-free-download-full-review