Undervisningsforløb
Alderstrin
5. klasse (mellemtrin)
Fag
Dansk
Forløb over tid
1 temadag + 1 lektion den efterfølgende uge
Fagligt indhold
Online kommunikation
Formål (Trinmål)
Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog og kunne karakterisere dem
Delmål
 • At eleverne får en begyndende formaliseret forståelse for kommunikation på nettet
 • At eleverne kan skabe overblik over ideer og tanker ved at bruge “mindmeister”
 • At eleverne bliver opmærksomme på deres egen kommunikation på nettet
 • At eleverne får en forståelse for skriftsprog på nettet
 • At eleverne lærer at forholde sig til, hvad der er god tone, når de kommunikerer online
Teknisk platform (PC, mac, iPad, mobil, kamera etc.)
iPad, pc eller mac, smartboard
Forløbets opbygning
Ovenstående er forløbet ridset op i korte træk. Herefter er undervisningsforløbet sat op med en indledning om forløbet og dets dannelses-, lærings og fagsyn. Derefter følger baggrund for valg af konkrete medier og problemstillinger der kan opstå i denne sammenhæng, artikler og link med faglig relevans samt selve undervisningsforløbet.
Dannelses-, lærings og fagsyn
Skolens virkelighed er præget af didaktik 2.0, hvor alle kan bidrage og redigere i et dynamisk interaktivt miljø. Det aktuelle undervisningsforløb forholder sig til virkeligheden, hvor eleverne færdes på de interaktive medier og dermed behovet for at danne dem til digitale brugere. Digital dannelse omhandler evnen til at færdes konstruktivt i de digitale medier, og opretholde en kritisk sans.
Undervisningsforløbets tager afsæt i Klafkis grundlæggende ambition om at eleverne via øget forståelse opnår øget selvforståelse, som igen resulterer i medansvarlige handlinger i kulturfællesskabet. Vi ved, at vi ikke kan lære eleverne meget nyt om fx sociale medier, men vi kan formalisere deres viden, således at de bliver mere bevidste om deres adfærd og kommunikation på nettet.
Undervisningsforløbet er desuden præget af et socialkonstruktivistisk læringssyn, hvor eleverne ikke ses som blanke tavler, men som individer, hvor vi som lærere, er nødt til at tage udgangspunkt i elevernes egne erfaringer for at opnå læring. Læringen sker i en social sammenhæng, med eleven som medaktør i læring og ansvarlig for egen refleksion.
Der er stor forskel på hvordan kommunikation udspiller sig i forskellige kontekster og at det er vigtigt for elevernes videre dannelse at være bevidste om disse forskelle og kunne begå sig i de forskellige kontekster. Dette gør sig både gældende i det læste og det talte sprog.
Baggrund for valg af medie og problemstillinger som kan opstå
Målgruppe er 5. klasse – dvs elever omkring 11 år. Elever i denne alder vil i langt de fleste tilfælde have et godt kendskab til sociale medier fx instagram, facebook, arto m.m. Dette kan medvirke til en problemstilling, da nogle elever vil være længere fremme i deres brug af sociale medier end hvad vi som lærere kan inddrage i undervisningen, da vi som lærere er nødt til at følge gældende retningslinjer i forhold til aldersgrænser. Formelt set er det ikke tilladt for eleverne at have fx gmail (hvilket udelukker google sites) eller facebook før de er fyldt 13 år.
Derfor vælger vi, som platform for arbejdet, at bruge skoleblogs.dk hvor eleverne har adgang via deres uni log-in.
Vi forudsætter at eleverne er bekendt med at arbejde med pc og Ipads samt at de er vante brugere på flere programmer på skoletube og vant til at bruge uni login. Dog skal man som lærer gøre sig overvejelser omkring de enkelte elevers kompetencer og brug af IT i forhold til sammensætning af grupper og par til de enkelte øvelser, således at eleverne kan støtte og udfordre hinanden og derved sikre at det ikke blot er en elev som tager styringen.
Vær opmærksom på at der er mulighed for at differentiere i de opgaver som er på “Danskfaget.dk”
Artikler og link med faglig relevans
Links:
skoletube.dk
skoleblogs.dk - __http://www.skoletube.dk/video/405878/1887659376__
tagxedo.com
todaysmeet.com - __http://www.skoletube.dk/video/405888/2109915113__
danskfaget.dk
Artikler og faglitteratur til læreren:
Faghæfte 48 - __http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/~/media/Publikationer/2010/Folke/Faelles%20Maal%202009%20it%20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen/It-%20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen.ashx__
Fælles Mål for dansk - __http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Dansk/__
Christiansen, R.B. & Gynther, K. 2010: „Didaktik 2.0 - et nødvendigt paradigmeskift“, side 43-56 i Gynther, K. (red.): Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation, Akademisk forlag
Hansen, J.J. 2010: „Skolen 2.0 (kap. 1)“, side 11-18 i Læremiddellandskabet - fra læremiddel til undervisning, Akademisk Forlag
Jank, Werner & Meyer, Hilbert 2006: „Kap. 6 Dannelsesteoretisk og kritisk-konstruktiv didaktik“ i Didaktiske modeller - Grundbog i didaktik, Gyldendals Lærerbibliotek.
Forløbsskema
Temadag
Mål
Delmål
Materialer
Aktiviteter
Evaluering/ succeskriterier

Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog og kunne karakterisere dem
At eleverne kan skabe overblik over ideer og tanker ved at bruge “mindmeister”At eleverne får en begyndende formaliseret forståelse for kommunikation på nettet
Smartboard
Tablets eller bærbar
“Mindmeister”
Arbejde med forforståelse:
- Mindmap om online kommunikation
Eleverne kan logge på og bruge mindmeister. Lave rubrikker og underrubrikker
Eleverne kan komme på 10 eksempler på online kommunikation

do.
At eleverne kender forløbets konkrete formål, så de kan identificere sig med det
Smartboard
Introduktion til forløbets mål


do.
At eleverne udbygger deres formaliserede forståelse for kommunikation på nettet
At eleverne bliver opmærksomme på deres egen kommunikation på nettet
At eleverne lærer at bruge “Todaysmeet”
At eleverne får en forståelse for skriftsprog på nettet
Smartboard
Tablets eller bærbar
“Todaysmeet”
“Tagxedo”
Hvordan kommunikerer du online?
- Individuelt- og gruppearbejde
- Forkortelser og slang
Eleverne kan beskrive deres egen online kommunikation
Eleverne laver fem punkter, der kendetegner deres kommunikation på nettet
Eleverne italesætter deres sprogbrug
Ordskyen bliver stor og fuld af mangfoldighed

do.
At eleverne lærer at forholde sig til, hvad der er god tone, når de kommunikerer online
Smartboard
Tablets eller bærbar
“Slidemaker”
Politik for online kommunikation
- Definition af “Go’ stil”-regler
Hjemmeopgave
“Logbog over kommunikation på nettet”
Eleverne reflekterer over deres egen kommunikation på nettet
Eleverne kan komme på tre eksempler på online mobning
Eleverne kan komme på tre eksempler på god online-kommunikation
Afslutningsvis evalueres der på elevernes refleksioner i logbøgerne
Eleverne kan tale nuanceret om online kommunikation
Lærerens forberedelse forud for forløbet
Inden forløbet vil det være hensigtsmæssigt at oprette en blog. Bloggen oprettes gennem programmet “Skoleblogs” på __www.skoletube.dk__ (forløbet forudsætter derfor afgang til skoletube). Se hvordan under links.
Desuden er det en fordel at orienterer sig i “artikler og links”, for at tilpasse undervisningen til den enkelte klasse. Der er mulighed for at tilpasse diskussionsniveauet efter behov. Som udgangspunkt er valgt en række programmer på nettet, til at facilitere opgaverne. Det er muligt at vælge nye programmer efter behov.
Temadag
Første lektion i undervisning lægger vægt på at aktivere elevernes forforståelse i forbindelse med kommunikation på nettet.
Mindmap-opgave Eleverne logger på skoleblog og går via siden “digital kommunikation” til undersiden “Opgaver i undervisningen”. Her trykkes på linket under “Startopgave – brainstorm”, hvorefter Mindmaster åbner. Eleverne udfylder nu mindmappet med spørgsmålet “Hvad er digital kommunikation?”.
Præsentation af mål
Læringsmålene for forløbet præsenteres for eleverne.
Hvad skal I lære?
 • I skal blive klogere på jeres egen måde at kommunikere på.
 • I skal lære at bruge “Todaysmeet”
 • I skal lære at forholde jer til, hvad der er god tone, når I kommunikerer på nettet.
Hvordan kommunikerer du online?-opgave
Eleverne går via siden “digital kommunikation” til undersiden “Opgaver i undervisningen”. Her trykkes på linket under “Refleksionsopgave – hvordan kommunikerer du online?”, hvorefter en side på danskfaget.dk åbner. Eleverne arbejder henholdsvis selvstændigt og parvis med opgaverne på siden, der omhandler elevernes egen kommunikation online.
Forkortelser og slang-opgave
Eleverne går via siden “digital kommunikation” til undersiden “Opgaver i undervisningen”. Her trykkes på linket under “Slang og forkortelser-opgave”, hvorefter “Todaysmeet” åbner og svarer på spørgsmålet: “På nettet bruges mange forkortelser og slang - skriv alle dem du kender”
Regler for online kommunikation
Eleverne går via siden “digital kommunikation” til undersiden “Regler for online kommunikation” og arbejder to og to med opgaverne. Elevernes endelige produkt uploades under fanen “Go’ stil for online kommunikation”.
Videre arbejde med temaet
Temaet lægger op til videre arbejde. En god idé ville være at arbejde videre med digital identitet.
Evaluering
Afslutningsvist får eleverne til opgave at lave en logbog over deres digitale kommunikation på nettet. De skal i en uge notere deres aktiviteter:
 • Hvilke medier kommunikerer du på?
 • Kom med eksempler hvor du har bemærket uhensigtsmæssig kommunikation eller hvor du oplevede go’ stil.
 • Noter om du eller andre har ændret adfærd i kommunikationen på nettet.
I den planlagte lektion, en uge efter, laves en opsamling på logbøgerne. Elevernes notater og refleksioner bruges i en afsluttende fælles diskussion om elevernes online kommunikation.