Lærervejledning til Photo Story


Kategori
Photo Story giver mulighed for at sætte digitale billeder og lyd sammen til digitale fortællinger.
Alderstrin
Vi har valgt at arbejde med programmet i 5.klasse, men det vil kunne anvendes fra indskolingen.
Fag
Dansk, Billedkunst
Fagligt indhold
Arbejdet med medieproduktioner
Trinmål (fælles mål)
udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
Teknisk platform
PC, kamera eller kamerafunktionen på iPad
Vejledning/tutorial

Eksemplarisk produktionUndervisningsforløb Photo Story


Fag: Dansk mellemtrin (kan indgå i tværfagligt forløb med billedkunst eller fremmedsprogsundervisning)
Software: Photo Story 3 for Windows (er en del af Windows – ingen download nødvendig) + kamerafunktionen på iPad
Trinmål: udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
Læringsmål: at eleverne får arbejdet i og med Photostory for at skabe en fortælling via billeder og lyd, og at eleverne under arbejdet bruger demokratiske processer for at opnå enighed.
Målopfyldelse: at eleverne i samarbejde kan skabe en Photo Story, hvor der indgår mindst to forskellige perspektiver, mindst tre forskellige billedbeskæringer og lyd i form af underlægningsmusik. At Photo Story’en tydeligt beskriver den location gruppen har fået trukket.
Antal lektioner: 8 lektioner
Klassetrin: 5. klasse

Undervisningsforløbet overordnet:
Eleverne skal arbejde med undervisningsforløbet Photo Story - En fortælling om dagligdagen på min skole. Der startes med at lave en brainstorming i plenum om: ”Hvad illustrere en typisk skoledag”, fx spisefrikvarteret, musikundervisning, idræt/sportshal, lærerværelset, biblioteket, toiletterne, skolegård, hjemkundskab, SFO/klub, klasseværelser, fælles arealer, gangarealer osv.
efterfølgende inddeles eleverne i grupper af 3 – 4 elever. De skal udarbejde deres fælles fortælling om et specifikt område af deres skoledag. Der udvælges emner svarende til antal af grupper. Emnerne fordeles herefter ved lodtrækning.
Før selve arbejdet går i gang genopfriske de faglige begreber vedrørende billede og lyd i plenum – gerne i form af en mindmap/brainstorm, så eleverne får aktiveret deres forhåndskundskaber. Derudover dekonstrueres en eksemplarisk Photo story i plenum, således at eleverne får mulighed for at anvende de faglige begreber i den kontekst de efterfølgende skal arbejde med.
Eleverne har nu deres område af skolen, de skal lave en fortælling omkring. De færdige Photo Stories samles til sidst i én fælles fortælling om deres skole.


Rammer for produktet:
  • Eleverne skal tage 24 billeder hvoraf de skal udvælge minimum 6 og maximalt 12 billeder til deres fortælling. De resterende billeder skal gemmes til opgaven er færdigredigeret, da de kan få brug for dem efter feedback/feedforward fra opponentgruppen.
  • Billedmængden begrænses til 24, da udvælgelsesprocessen ellers bliver for tidskrævende. Endvidere kan den relativt lave billedmængde være med til at skærpe elevernes motivudvælgelse.

Hvert gruppemedlem skal have minimum ét billede med i den færdige produktion.
  • Hver gruppes færdige produktion må ikke overstige 2 minutter.
  • Perspektiv: Der skal indgå mindst 2 perspektiver i deres fortælling , enten frøperspektiv, fugleperspektiv, normalperpektiv.
  • Billedbeskæring: De skal arbejde med forskellige billedbeskæringer fx supertotal, total, halvtotal, nær og ultranær.
  • Lyd: De skal finde et stykke musik der illustrerer den stemning eller følelse, de forbinder med deres tildelte location. Læreren har lavet et ”musikbibliotek” med et bredt udvalg af forskellige numre for at hjælpe eleverne med muligheder. Eleverne må dog også gerne finde musikstykket selv (vigtigt – musikstykket skal ligge som en mp3 fil).
  • Forslag til differentiering: elever, der har de tekniske forudsætninger for at bruge flere lydspor, kan inddrage dette i deres fortælling. Der må ligeledes anvendes reallyd fx fra skolegården, så længe der ikke indgår tale.

Efter grupperne har færdigredigeret deres fortælling og lagt lyd på skal en opponentgruppe se Photo Storien og give feedback og feedbackforward ud fra disse kriterier:
- Peg på et billede der fungerer særlig godt
- Peg på et billede der fungerer mindre godt (hvis der er sådan et)
-Er kriterierne opfyldt jf. brug af forskellige perspektiver og billedebeskæringer ? Husk at pege på konkrete billeder, der viser målopfyldelse.
- Giver den valgte musik og eventuelt reallyd mening – dvs. kan opponentgruppen følge producentgruppens valg af musik?
- Fungerer præsentation som en historie – altså ikke bare som en række tilfældigt sammensatte billeder?
Produktionsgruppe og opponentgruppe får 10 minutter – dvs. 5 minutter til hver gruppe - til at give hinanden deres feedback og feedforward.

Efter feedback/feedforward får grupperne 10 minutter til at justere og redigere deres Photo Story.
De enkelte grupper oploader deres Photo Story til klassens kanal(Skoletube) og de fremvises nu i plenum, med den enkelte gruppes argumentation for deres valg og færdige produktion.
Når alle Photo Stories er vist skal klassen nu i plenum blive enige om hvilken rækkefølge, de forskellige stories skal have i klassens fælles Photo Story. Når der er opnået enighed samles den fælles Photo Story., hvorefter den fremvises på klassen. Hensigten er at den fælles historie skal kunne fremvises til en venskabsklasse. (Mulighed: Hvis klassen ikke i forvejen har en venskabsklasse, kan en sådan findes på www.Friendsandflags.org. )
Afslutningsvis evalueres der mundtlig på klassen – både på deres færdige produkt og på selve forløbet.

Lærerens forberedelse
Læreren skal inden undervisningen sætte sig ind i softwaren Photo Story. Dette kan gøres via følgende link: Vejledning/Tutorial . Der skal udarbejdes et musikbibliotek med musikstykker der afspejler forskellige stemninger/følelser. Derudover skal læreren, alt efter nødvendighed, læse op på begreber vedr. billede og lyd.
De tidsrammer vi har opstillet er vejledende, og kan derfor justeres så de passer til forskellige elevgruppers forudsætninger.Didaktiske overvejelser:


Dannelsessyn og læringssyn bag undervisningsforløbet.
Dannelsessyn: Vi ønsker at eleverne skal indgå i en demokratisk dannelse, hvor eleverne har medbestemmelse for udformning af et produkt. Vi tager udgangspunkt i Klafkis frem grundspørgsmål (Jank & Meyer 2006, 165). Eleverne konfronteres dagligt med produktioner, hvor både billeder og lyd indgår, og mange elever er qua deres adgang til sociale medier selv skabere af medieproduktioner i større eller mindre. Det er derfor vigtig at eleverne gennem deres skolegang lærer at forholde sig kritisk til både egne såvel som andres produktioner. eksempelvis skal eleverne lære at forholde sig kritisk til afsenderen og måden hvorpå denne gennem forskellige virkemidler formidler sit budskab i produktionen. Ved at eleverne selv for lov til at lave en medieproduktion, får eleverne indblik i, hvilke valg, der træffes for at skabe et bestemt budskab.
Således er arbejdet med perspektiver, selektion af billeder, og valg af musik en start til, at eleverne på sigt tilegner sig en kritisk tilgang til de medieproduktioner de møder i skolen og dagligdagen. For at gøre medieproduktionen tilgængelig for eleverne arbejdes der med Photo Story, da dette stykke software kan skabe en fortælling på en koncist måde. Vi forholder os til Klafkis begreb kategorialdannelse ved at tage udgangspunkt i den materiale såvel som den formale dannelse. Således har vi et indhold, som udgør den materiale dannelse (Jank & Meyer 2006, 176). Indholdet omhandler arbejdet med medieproduktioner, hvor faglige begreber som perspektiver, beskæringer og betydningen af underlægningsmusik skal formidles til eleverne. Dette indhold kvalificere den formale dannelse, hvor eleverne på sigt får oparbejdet kompetencer, der gør dem i stand til at kunne kommunikere budskaber gennem medieproduktioner, og forholde sig kritisk til egne og andres produktioner. Endvidere opnår de kompetencer til at kunne indgå i et demokratisk samarbejde. Der er derfor valgt gruppearbejde som organiseringsform for undervisningen, og igennem hele undervisningsforløbet er der lagt op til, at der både i grupperne og på klassen skal opnås enighed gennem demokratisk proces.
Læringssyn: Vores undervisningsforløb bygger på et socialkonstruktivistisk læringssyn, da læringen skabes og kvalificeres i den social kontekst (Tom Richie, side 14 - se litteraturliste). Grundet det at eleverne samarbejder på klassen og i grupper omkring produktionen vil læringen foregå i en social proces, men de erfaringer som den enkelte elev gør sig i denne sociale proces vil altid være subjektiv.

Digitale ressourcer
Photo Story muliggøre det at skabe en sammenhængende fortælling, gennem billede og lyd på en hurtig, nem og intuitiv måde. Det der kvalificere Photo Story fremfor filmmediet, er stillbilledets egenskab i at kunne formidle budskaber uden at have en fysisk bevægelse i motivet. Oftest skal der nås mange forløb på et skole år. Der er derfor ikke uendelig tid til at fordybe sig i alle forløb, hvilket vil sætte nogle bestemte tidsrammer. De digitale fotos giver mulighed for på kort tid at kunne tage det antal billeder, som opgavens rammer foreskriver. Trods det digitale medies uendelige lagringskapacitet, ønsker vi at eleverne udvikler en kritisk sans for valget af motiver. Da eleverne kun må anvende billeder og underlægningsmusik, gøres fortællingen også universel, da den ikke er begrænset af talt eller skrevet sprog. Dette muliggøre samarbejde på tværs af landegrænser, hvorfor Photo Storien eksempelvis kan udveksles med en international venskabsklasse.

Elevforudsætninger
Vi forventer at eleverne er i stand til at betjene en PC, og at de kan anvende kamerafunktionen på en iPad, samt at de kan overføre billeder fra iPad til PC.
Rent fagfagligt forudsætter vi at eleverne før arbejdet med billedmediet, og således er bevidste om begreber vedr. perspektiver og beskæringer. Desuden forudsætter vi at eleverne før har arbejdet med storyboard.
I forhold til elevernes forskellige forudsætninger mener vi at gruppearbejdet kan tilgodese de elever, der er mindre IT-kyndige. Det er dog nødvendigt at læreren sammensætter grupper således at hver gruppe har mindst en IT-kyndig elev.

Evaluering
I forløbet skal eleverne producere et produkt der skal kunne fremvises samt indgå i et større fælles produkt. Evalueringen vil derfor kunne tage afsæt i, hvorvidt eleverne får produceret et brugbart produkt. Ved at se deres færdige produktioner kan læreren endvidere se, om elevernes produkt opfylder de opstillede rammer.
I forhold til gruppernes demokratiske processer skal læreren løbende sikre sig at alle bliver hørt, samt deltager i samarbejdet.

Litteratur
Jank, Werner & Meyer, Hilbert 2006, Didaktiske modeller – Grundbog i didaktik, Gyldendals lærerbibliotek, kapitel 6
Fælles Mål 2009
"Om Illeris' læringsteori" - Tom Richie

Forløbsskema til Photo Story forløb

Lektion
Trinmål
Delmål
Materialer
Undervisning/emne
Evaluering
Lektion 1 + 2
udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
Få genopfrisket de faglige begreber:

Frøperspektiv, fugleperspektiv, totalbillede, delbillede og nærbillede.
Reallyd, effektlyd og musik


Eleverne får forståelse for hvordan en Photo Story fungerer


At elever forstår at produktionen skal ske som en demokratisk proces, hvor alle bidrager/bliver hørt i samarbejdet.
En eksemplarisk Photo Story


Eventuelt brug af Mindmeister eller smartboard til mindmap


Hat til lodtrækning af locations + papir til lodtrækningssedler af locations


Skriv rammerne på smartboardet, og gem dem på klassens side
Lærer kommer med en kort indledning til forløbet om Photo Story og at dette skal munde ud i klassens egen produktion, som kan/skal deles med en venskabsklasse.

Begreber omkring billedproduktion og lyd genopfriskes kort – gerne ved brug af et fælles mindmap – gem på klassens side.

Vis en eksemplarisk Photo Story f.eks. LINK

Photo Story dekonstrueres – der tales om de enkelte elementer og samspillet elementerne i mellem


Introduktion til Photo Story - En fortælling om dagligdagen på min skole. Brainstorming i plenum: ”Hvad illustrere en typisk skoledag”. eksempelvis: spisefrikvarteret, musikundervisning, idræt/sportshal, lærerværelset, biblioteket, skolegård, hjemkundskab, klasseværelser, gangarealer osv.

Eleverne inddeles i et lige antal grupper af 3-4 elever, og trækker efterfølgende lod om de forskellige locations.

Rammerne for produktionen forklares for eleverne – se lærervejledning.
At der udfyldes et fælles mindmap med faglige begreber:
Frøperspektiv, fugleperspektiv, totalbillede, delbillede og nærbillede.
Reallyd, effektlyd og musik


Eleverne kan bruge de faglige begreber i dekonstruktionen.
Lektion 3+4
udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
At eleverne kan udarbejde et storyboard


At alle elever tager minimum fire billeder. At eleverne kan prioritere motivselektion qua den begrænsede mængde billeder.
Læreren har sørget for at hver gruppe får to stykker storyboardpapir med seks frames på hver.

Billeder tages med skolens iPads og overføres til PC ved hjælp af et kabel.
I grupper laves storyboards over deres fortælling. Der afsættes ca. 30-40 minutter til denne aktivitet. Endvidere skal grupperne gøre sig overvejelser over at deres musikvalg skal afspejle netop deres følelse/stemning ved deres location.

Gruppen tager 24 billederne af deres locations. 20-30 minutter.
Ingen ”fjollebilleder”
Lektion 5+6
udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
At eleverne i samarbejde kan blive enige, hvilke billeder, der skaber en fortælling om deres location.


At eleverne bliver bevidste om, at musik kan afspejle en stemning


At eleverne er i stand til at give konstruktiv kritik på både de faglige begreber og om produktionen fungere hensigtsmæssigt
PC’er hvor Photo Story er installeret.


lærerens udvalgte musikbibliotek.
Billederne kigges nu igen, og der udvælges de 6-12 billeder de ønsker at bruge i deres Photo Story. Efterfølgende importeres billederne i programmet (Photo Story) og sættes i den ønskede rækkefølge.

Eleverne finder et stykke musik som de mener, passer til stemningen på deres location.


Musikken kan hentes i et musikbibliotek, som læreren på forhånd har udarbejdet. (Her er det vigtigt at læreren har flere musikstykker til forskellige stemninger fx uhyggelig, stresset, larm, sjov, rolig osv.) Elever der er fortrolige med at importere og hente musikfiler kan vælge at gøre dette.

Grupperne bytter nu PC således at de kan opponere på en på en anden gruppes photo story. Kriterier for feedback og feedforward – se lærervejledning. Der afsættes 10 minutter til eventuelle rettelser.
At der ikke er klager fra gruppemedlemmer mht. at blive hørt i samarbejdet.


At valget af musik stemmer overens med den følelse/stemning som gruppen mener passer til deres location jvf. gruppens storyboard.
Lektion 7+8
udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
At eleverne i fællesskab kan blive enige om den rigtige rækkefølge, og at eventuelle uenigheder kan debatteres på en hensigtsmæssig måde, således at størst mulighed enighed opnås.

De færdige delproduktioner uploades nu til klassens side. På klassen vælges fremvisningens rækkefølge. rækkefølgen kan tage udgangspunkt i en traditionel skole/skemadag. Læreren sørger løbende for at sætte produktionen sammen til det endelige produkt.
Som afslutning på forløbet, ses den færdige Photo Story igennem, inden den uploades på klassens side.
At alle har en færdig produktion.

Er eleverne tilfredse med den færdige produktion, og føler de at den er god nok til at kunne præsentere skolen for eks. en international venskabsklasse.
Lektion x


En venskabsklasse gerne internationalt
Klassens Photo Story kan indgå i et samarbejde med en venskabsklasse. Her vil man kunne udveksle Photo Stories, for at få en forståelse for hinandens dagligdag.