Camilla, Anna, Victor & Frederikke - 11.03

undervisningsforløb - iMotion i 4.klasse


Vejledning
Kategori
Undervisningsforløb - iMotion i undervisningen
Alderstrin
4. klasse
Fag
Dansk
Fagligt indhold
It og digitale medier
Formål (fælles mål)
Formålet med forløbet er, at eleverne tilegner sig en forståelse for hvad det digitale læremiddel, kan gøre ved arbejdet med en reklame


FÆLLES MÅL - Trinmål for faget dansk efter 4. klassetrin
Sprog, litteratur og kommunikation:
Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form

Sprog, litteratur og kommunikation:
Samtale om tekster og andre udtryksformer, ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse
.Teknisk platform
(PC, mac, iPad, mobil, kamera, etc.)
Ipad


Indledning
Dette materiale er et undervisningsforløb til 4.klassetrin, og omhandler dansk med indførelse af brugen af IT og medier. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne gennem forløbet skal blive fortrolige med at arbejde med Ipad, her ved hjælp af emnet om reklamer. Gennem forløbet vil vi belyse hvorfor IT er godt og anvendeligt til brug i undervisningen, herunder har vi valgt at fokusere på Ipad som teknisk platform. I det begrundede undervisningsforløb vil vi komme ind på det dannelses- lærings- og fagsyn, der har betydning for vores tilrettelæggelse og planlægning af undervisningsforløbet. Derudover reflekteres der over hvilke muligheder og begrænsninger de digitale ressourcer kan indeholde. Forløbet kan evt. bruges som forberedende undervisning til film- og reklamefilmsgenren.

Eleverne kan i dette forløb med fordel deles efter cooperative learning metoden i grupper, sådan så eleverne bedst muligt kan understøtte hinanden, og hinandens læring. Elever på 4. klassetrin vil have forskellige forudsætninger for at arbejde med IT og Ipads, og derfor kan det være en fordel at elever med forskellige forudsætninger kan hjælpe og støtte hinanden i projektet.IT i undervisningen:
Digitale medier er efterhånden en stor del af de fleste børns hverdag. At implementere et digitalt medie i faglige sammenhænge i undervisningen, giver i disse dage mening, da det handler om at skabe kobling mellem elevernes livsverden og skoleverden. De to ting er ofte adskilt. Men hvis undervisningen formår at bygge bro mellem elevernes fritidsinteresser, som fx deres iPhone, computer m.m. og så skoleverdenen, hvor de skal lære, kan det styrke deres faglighed i fritiden og motiverer dem fagligt i skolen. Den nysgerrighed og de færdigheder kan vi bringe i spil i en skolesammenhæng ved at inddrage de medier, som de unge bruger i fritiden.
De negative overvejelser, man måtte gøre sig om dette, vil typisk være nervøsitet for om nu også barnet har udviklet en forståelse for mediebudskabet, om det er kritisk nok til at kunne gennemskue og udvælge , til ikke blot at lade sig føre.


Kort om iMotion:
Imotion er en applikation der kan findes i Apples app store og Googles Android apps. Derfor skal eleverne have tablets eller smartphones til rådighed, hvis Imotion skal kunne anvendes i undervisningen. Imotion er et digitalt redskab, som bruges til at producere en stopmotion film. Applikationen er let anvendelig i undervisningen, da Imotion er visuelt overskuelig og samtidig ikke for teknisk.
Imotion er et godt redskab til at få elever i alle aldersgrupper, til at udarbejde et produkt.

Efter eleverne er færdige med deres stopmotion produktioner, kan de uploades på mail, Facebook eller Youtube via. iMotion. Dette gør at eleverne kan se deres klassekammeraters videoer, samt dele dem med forældre osv.


Undervisningsforløb - iMotion i 4. klasse


Emne:

iMotion
Stopmotion
Lektioner

Mandag
2 lektioner
Trinmål
Delmål

Samarbejde om Ipads.
Eleverne er selv opmærksomme på at alle får lov at arbejde med Ipad
Materiale

Prezi-præsentation


Ipads
Aktiviteter

Introduktion til iMotion

Eleverne arbejder selvstændigt med iMotion
Differentiering

Eleverne har mulighed for at gense præsentationen hjemme efter behov
Evaluering

Samler op i klassen. Hvordan fungerede det at arbejde med iMotion? Hvad drillede? Hvad gik godt?
Reklamer og virkemidler
Tirsdag
2 lektioner
Samtale om tekster og andre udtryksformer, ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse
Idéudvikling, brug af fantasi og af hinandens fantasi
Billeder af reklamer
Repetition af reklamevirkemidler

Opdeling i grupper (cooperative learning) -forberedende stikord
Cooperative learning groups

Reklamer og stopmotion
Onsdag
2 lektioner
Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form.
”Kill your darlings”
Drejebogsskema
Udfyldning af drejebogsskema
Cooperative learning groups
Midtvejs evaluering:
Har gennemgangen af hhv. iMotion, reklamer, Prezi osv. været omfattende nok? Er eleverne nået dertil hvor læreren gerne vil have?
Arbejde med produktion
Torsdag
2 lektioner
Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form.
Eleverne er selv opmærksomme på at alle får lov at arbejde med Ipad
Ipads
Arbejde med iMotion
Cooperative learning groups

Arbejde med produktion
Fredag
2 lektioner
Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form.
Eleverne er selv opmærksomme på at alle får lov at arbejde med Ipad
Ipads
Arbejde med iMotion
Cooperative learning groups

Fremlæggelse
Mandag
2 lektioner
Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form.
Alle elever får sagt noget
Elevernes produktioner

Interaktiv tavle
Fremlæggelser og evaluering af forløb

Eleverne skriver i grupperne spørgsmål til hinanden, og deler dem rundt. Efterfølgende fælles opsamling og svar på klassen.

Ugens forløb - 12 dansktimer:Mandag: 2 timer
Introduktion/præsentation til Imotion (Prezi + gennemgang af Imotion – eleverne får udleveret Ipads), samt afprøvning af app’en i grupperne.

Inddragelse af elevernes viden à hvilke reklamer kender de, hvilke symboler har de lagt mærke til i reklamer og hvorfor? Er der gode og dårlige reklamer.Der vises 1-2 reklamer for eleverne.

Prezi præsentationen er tilgængelig for eleverne på elev intranettet, så de evt. kan se den igen derhjemme.Tirsdag: 2 timer
Repetition af reklamevirkemidler à der fokuseres her på symboler og slogans, da det er det som er mest relevant for stopmotion produktionerne. Afsender/modtager gennemgås også.
Læreren deler eleverne i forhåndsbestemte grupper (vi foreslår grupper af 3) (cooperative learning), og eleverne trækker en genstand. Grupperne snakker om idéer til deres reklamer, og skriver evt. stikord ned.


Onsdag: 2 timer
Forberedelse af reklamefilmen à stopmotion filmen:
Grupperne finder på deres fortælling, og påbegynder at udfylde drejebogs-skemaet.
Skemaet skal indeholde alle filmens genstande – hver genstands aktion/opgave, samt tid/klip oversigt. Der skal tegnes og skrives. På den måde bliver det nemmere for eleverne, at starte på at filme deres stopmotion film.


Torsdag: 2 timer
Eleverne filmer i begge timer


Fredag: 2 timer
Grupperne filmer og færdiggør deres produktion så den er klar til fremlæggelse mandag morgen.

Mandag (ugen efter): 2 timers fremlæggelse


drejebog.jpg
Eksempel på drejebogsskema i undervisningsforløbet.

Dannelses-, lærings- og fagsyn

En beskrivelse af det dannelses-, lærings- og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet.
Diamantmodellen.jpgDiamantmodellen (Hiim og Hippe 2006)

Formål og mål

Hovedmålet med forløbet:

• Forståelsen for hvad det digitale læremiddel gør ved arbejdet med en reklame.

Delmål med forløbet:

• Fortrolige med at arbejde i iMotion/et digitalt medie

• Forståelse for en reklames virkning

• Med overordnet krav sat af læreren, skal eleverne i grupperne snakke, argumenterer og blive enige om udformningen og indholdet af deres reklame.

Læreren sætter nogle overordnede rammer så hensigten med forløbet bliver tydelig for eleverne.
I arbejdet med digitale læremidler er det en vigtig faktor at eleverne indgår som aktive producenter, derfor vil det give mening at eleverne selv sætter sig nogle mål også i deres arbejdsproces.
Det kan de gøre i deres grupper hvor de sætter mål for deres arbejde med reklamen.


Målene kan differentieres i forhold til eleverne da de alle kommer med forskellige forudsætninger og kendskab til arbejdet med iPad. Nogle vil blive udfordret på deres tekniske kundskaber andre på deres samarbejdsevner. På denne måde vil der være plads til at give eleverne individuelle udfordringer og mål.

Målet for forløbet kan gøres meningsfuldt for eleverne gennem samtale om reklamer og inddrage elevernes eksisterende viden og oplevelser med reklamer.

Målene kan gøres gennemførlige ved at læreren aktiverer sin viden om elevgruppen i målsætningen, så målene er realistiske for elevgruppen og både favner de fagligt stærke og svage elever.Læreren:

Læreren skal i arbejde med digitale medier gøre sig nogle overvejelser i planlægningsprocessen der tager højde for elevernes forskellige forudsætninger og muligvis store forhåndsviden omkring dette medie.
Dette kan give læreren udfordringer og kræver en grundig forberedelse i brugen af det digitale læremiddel samt en opmærksomhed på elevernes eventuelle ”ekspertviden”.

Ud over at give udfordringer kan eleverne forhåndsviden om mediet udnyttes af læreren som ressourcer og hjælp i forløbet.

Elevernes interesse bliver vækket i og med at et medie fra deres fritid bliver inddraget i undervisningen. Hertil kan det virke motiverende for eleverne at deres forhåndsvidne bliver anerkendt af læreren og er vigtigt for forløbets succes.

En anden motivationsfaktor er at eleverne arbejder selvstændigt om at udvikle et produkt som skal fremvises sidst i forløbet. Dette kan give dem en ejerskabsfølelse da de styrer arbejdsprocessen igennem faserne; idé, planlægning, udførelse og vurdering. I denne proces får eleverne lov til at virkeliggøre en idé og fremstille noget ud fra egen bevidsthed.

Det at eleverne selv bliver producenter vil støtte deres læreproces og hjælpe dem mod målet.De institutionelle rammer

For at gennemføre dette forløb kræves der ikke de store ændringer rent praktisk. Tidsmæssigt svarer det til et normalt antal dansktimer på en uge.
Udførelsen af dette forløb kræver som minimum en Ipad med installeret iMotion, men for at få det optimale ud af forløbet vil adgang til flere lokaler være givende for elevernes fordybelse og arbejdsproces.Eleverne

For at læreren kan få en fornemmelse for elevernes forhåndsviden kræver det en samtale omkring brugen af Ipads.
Hvad kan de?
Hvad bruger eleverne den selv til?
Kan man bruge den i undervisningen? Hvordan?
På denne måde får læreren svar på nogle spørgsmål til brug i planlægningen af dette forløb. Hertil svar på hvad eleverne ønsker at lære og hvad de interesserer sig for.

Det vil være nyt for eleverne at skulle arbejde fagligt med et medie, de benytter til leg i deres fritid. Eleverne skal lære at se på mediet med andre øjne, og se nye muligheder i deres arbejde med dette medie.
På sigt er ønsket at eleverne lærer skal lære at tage de kompetencer de tilegner sig fra det faglige arbejde med ipads i skolen og inddrage det i deres fritid. (parallelle skole)

Der tages hensyn til elevernes forskellige kompetencer og udgangspunkter da de sammensættes i cooperative learning groups hvori der tages højde for eleverne forskellige faglige niveauer og tekniske færdigheder.
I selve produktionsfasen er det i nogen grad op til eleverne selv at styre deres arbejdsproces og fremgangsmåde. Dette kræver af eleverne at de acceptere og forstår egne og hinandens læringsstile.


Undervisningens indhold:
Indholdet i undervisningsforløbet er iMotion og arbejdet med reklamer. Eleverne skal ved brugen af Ipads, gøres fortrolige med det digitale medie. Vi går ud fra at elever på 4. Klassetrin vil have forskellige forudsætninger for arbejdet med Ipads, både i skolesammenhænge men også i privatbrug. Derfor ser vi det som en vigtighed, at eleverne får en time i starten af forløbet, til at ”prøve den af”. Det er vigtigt at eleverne får lov til at sidde med det selv, og derved skabe en fortrolighed til, hvordan man manøvrerer rundt i mediet. Eleverne får altså både præsenteret det digitale medie via en induktiv, og en deduktiv undervisningsform. Læringsmetoden i undervisningsforløbet er efter ”learning by doing” metoden, og giver eleverne mulighed for selv at tilegne sig de mediekompetencer der er behov for.


Undervisningens form:
Undervisningen er skiftevis vekslende mellem klasseundervisning og værksteds/gruppearbejde. Hver gruppe består af 3 elever, og er deles op efter cooperative learning metoden. Således vil eleverne, på baggrund af forskellige forudsætninger for brugen af Ipads, kunne støtte og hjælpe hinanden i processen. Læreren har dog en rolle i at sætte rammerne for eleverne i gruppearbejdet. Hvis ikke rammerne bliver sat konkret for eleverne, kan det give bagslag at eleverne er 3 i en gruppe, om 1 Ipad.

I undervisningsforløbet gøres der brug af både induktiv og deduktiv undervisning.
Forløbet er deduktivt i starten af processen, da den er lærerstyret, og fordi der sættes klare rammer for målet og processen for det produkt de skal udforme. Derefter er undervisningsformen induktiv, da det er op til grupperne at arbejde selvstændigt med deres produkter.Evaluering:

Formativ evaluering - løbende evaluering, i processen kan læreren se om eleverne når de givne delmål
Summativ evaluering - evaluering af slutresultatet, samt hvordan Ipads og iMotion har fungeret for at nå målet med forløbet
Hvad skal evalueres? Elevernes produktioner skal evalueres efter endt forløb. Har eleverne fuldført opgaven, og samtidig fået inkorporeret emnet om reklamer? Har eleverne fået en forståelse for, hvorfor det kan være godt at bruge digitale medier, til sådanne opgaver?

Hvorfor skal der evalueres? For at læreren kan se om eleverne har opnået og fuldført opgaven, skal der evalueres på forløbet. Det er vigtigt, også for videre arbejde med forskellige forløber i undervisningen.
Hvornår skal der evalueres? Løbende evaluering, i processen kan læreren se om eleverne når de givne delmål. Efter endt forløb skal der evalueres på slutresultatet, samt hvordan Ipads og iMotion har fungeret for at nå målet med forløbet.

Hvem skal evaluere?
Eleverne skriver i grupperne spørgsmål til en af de andre grupper, om arbejdet med Ipads, iMotion og reklamer. Derefter gives spørgsmålene videre til en anden gruppe, som så skal svare på spørgsmålene. Derefter tages en fælles opsamling i klassen. Formålet er, at eleverne selv reflekterer og udformer spørgsmål, samt at man på en fælles opsamling til slut, kan få hørt alle eleverne og deres erfaringer med forløbet.
Lærerens rolle i evalueringsarbejdet er at observere og lytte til elevernes refleksioner over forløbet. I den opsamlende samtale til sidst må læreren være opmærksom på at eleverne kommer omkring de vigtige spørgsmål i forhold til de forventede mål.


Evaluering undervejs: Midtvejs i forløbet skal eleverne være færdige med deres drejebogsskema, der viser hvad og hvordan de gerne vil filme deres produkt. Ved at kigge på de færdige drejebøger, midtvejs i ugen, kan læreren se på om hhv. Introduktionen, Prezi, gennemgangen af reklamer og brugen af Ipads indtil videre har fungeret.Dannelse - Wolfgang Klafki
Wolfgang Klafki sammenfatter tidligere dannelsestænkeres teorier i formale og materiale dannelsesteorier.
Ved de materiale dannelsesteorier tages der udgangspunkt i undervisningens indhold der giver eleven forståelse for sin omverden. Denne tilegnelse af viden er hvad eleven har behov for at kunne indgå i samfundet.
Ved de formale dannelsesteorier tages der udgangspunkt i selve eleven. Det er elevens egenskaber der er vigtige at udvikle da disse anses for at fordre forståelse af omverden. Eleven er handlende, problemløsende og skal evne at udvikle færdigheder.

Klafki indfører kategorial dannelse der positionerer sig imellem material og formal dannelse.
Ved kategorial dannelse skal indhold og elev føres sammen. Indholdet og eleven skal åbne sig for hinanden. Det sker i en vekselvirkning mellem indholdet og elevens forståelse heraf. Der svinges altså imellem den materielle dannelse, der indeholder den viden eleverne skal lære, og den formale dannelse, hvor der ses på barnets arbejdsproces og hvor barnet lærer at lære.
I denne vekselvirkning opstår kategorial dannelse, hvor både indhold og elev vægtes. Eleven bliver oplyst om en ny virkelighed.

I forløbet med iMotion og reklamer er vi inspireret af den kategoriale dannelse. Den materiale dannelse kommer til udtryk i den viden eleverne skal tilegne sig om reklamer og samspillet mellem reklameproduktion og iMotion. Den formale dannelse kommer til udtryk i vores valg af digitalt læringsmiddel, nemlig en Ipad. Elevernes hverdag inddrages i arbejdet med en Ipad og de skal opleve nye funktioner og reflektere videre over hvilke muligheder arbejdet med en Ipad giver.Hvordan får jeres dannelses- lærings- og fagsyn betydning for valg af mål, indhold og undervisning- og arbejdsformer

Didaktiske overvejelser om værkstedsarbejde - At praktisere værkstedsarbejde i skolen, kan have betydning for elevernes identitet. I dette værksted inddrager vi elementer fra elevernes fritid og på den måde opstår der god sammenhæng mellem aktivitet og viden. Når man laver værkstedsarbejde kan man tale om en hel arbejdsproces, som man selv styrer fra først til sidst igennem faserne: ide, planlægning, udførelse og vurdering. I denne proces sker der flere ting. Eleverne får lov til at virkeliggøre en ide, her en reklame. De opnår at fremstille noget ud fra deres egen bevidsthed, de gør sig nogle erfaringer med både sig selv og deres omverden. Igennem dette lærer man noget. De udvikler færdigheder og får både selvindsigt og omverdensforståelse, samt de skaber noget uden for sig selv. De udvikler også sig selv og får et ændret billede af sig selv. Der er således både tale om kompetenceudvikling og identitetsdannelse i bedste overenstemmelse med fx formålet for skolens virksomhed.
Begrundelse for brug af digitale ressourcer
Overvejelser over, hvordan de digitale ressourcer understøtter og fremmer de valg I har truffet omkring mål, indhold og arbejds- og undervisningsformer.

Når eleverne arbejder indenfor IT og digitale medier, understøtter læreren elevens læring gennem elevernes fritidsinteresser.
Mål__: Målene ved undervisningen er bl.a. at eleverne får et begyndende kendskab til IT og de digitale mediers muligheder. Tablets og smartphones er et didaktisk godt redskab, til at fange elevernes opmærksomhed, idet eleverne får et stykke "legetøj" der kan bruges i undervisningen. Igennem iMotion får eleverne desuden en forståelse for processen af stopmotion film, og ligeledes en udvikling af deres fantasi.
Indholdet: Arbejdet med iMotion forstærker indholdets fokus, da iMotion giver eleverne indlevelse og ansvar for reklamens historie. Ydermere er arbejds- og undervisningsformen i forløbet med til at få eleverne til at arbejde med deres kommunikative kompetencer, ifht. gruppesamarbejde, ledelse osv. iMotion er en kreativ udfordring som ligeledes får eleverne til selv at overveje deres valg af indhold i deres reklame film.


Arbejdet med iMotion kræver at den pågældende skole har mulighed for at låne tablets, og at skolen ydermere har den påkrævede teknik med smartbords. Lærerens kendskab til tablets i undervisningen er ligeledes vigtig for undervisnings udbytte, da formidlingen og ledelsen i klassen kan være vanskelig, når et undervisningslegetøj som tablets bliver anvendt. Arbejdet med tablets, som digitalt medie har bl.a. den begrænsning, at elever der ikke har kendskab til eksempelvis Ipads, ufrivilligt kan blive ekskluderet fra undervisningen. En mulighed for at komme denne begrænsning til livs, kunne være at danne grupperne i klassen ud fra elevernes kendskab til tablets.
Elevforudsætninger
Overvejelser over elevernes forudsætninger for at arbejde med de digitale ressourcer. Hvilke kvalifikationer og kompetencer forventer I at eleverne har i forhold til at arbejde med digitale ressourcer, og hvordan vil I tage højde for, at eleverne sandsynligvis har forskellige forudsætninger?


Når eleverne skal arbejde med Ipads, kræver det en teknisk viden omkring brugen af denne. Derudover kræver arbejdet med programmet iMotion en introduktion, samt evt. træning i dette inden det konkrete reklamearbejde kan gå i gang. Vi tager højde for elevernes forskellige forudsætninger i det tekniske arbejde, ved at vi som lærere har sammensat arbejdsgrupperne ud fra vores forhåndsviden om deres individuelle kompetencer. På den måde kan eleverne lære af hinanden og udnytte de kompetencer der forekommer i arbejdsgrupperne.

Kriterier for målopfyldelse
- Eleverne har lavet en færdig stopmotion produktion, der opfylder reklamekravene
- Eleverne skal have inkorporeret deres reklamegenre-forståelse i deres produktion
- Eleverne har forstået hvordan man arbejder med Ipads, og hvilken forskel det kan gøre at anvende digitale medier

Evalueringsmetoder ifht. undervisningsforløbet og dets færdige produkt:
Slutproduktet:
Eleverne skriver i grupperne spørgsmål til en af de andre grupper, om arbejdet med Ipads, iMotion og reklamer. Derefter gives spørgsmålene videre til en anden gruppe, som så skal svare på spørgsmålene. Derefter tages en fælles opsamling i klassen. Formålet er, at eleverne selv reflekterer og udformer spørgsmål, samt at man på en fælles opsamling til slut, kan få hørt alle eleverne og deres erfaringer med forløbet.

Evaluering undervejs:
Midtvejs i forløbet skal eleverne være færdige med deres drejebogsskema, der viser hvad og hvordan de gerne vil filme deres produkt. Ved at kigge på de færdige drejebøger, midtvejs i ugen, kan læreren se på om hhv. Introduktionen, Prezi, gennemgangen af reklamer og brugen af Ipads indtil videre har fungeret.


Vidensmål:
- At eleverne lærer at bruge Imotion
- Eleverne lærer noget om reklame-genren

Læringsstrategiske mål:
- Evt. cooperative learning
- Samarbejde + udnyttelse af hinandens færdigheder og kompetencer

Samspilsorienterede mål:
- Planlægning for uge