Flip the classroom - Et digitalt eventyr


Vejledning
Denne vejledning er en indføring i forløbet samt de tekniske platforme vi benytter undervejs. Ligeledes er der tilføjet didaktiske overvejelser med muligheder og begrænsninger samt forslag til evaluering. God fornøjelse.

Oversigt

Kategori
Blended learning - flip the classroom
Alderstrin
3. klasse
Fag
Dansk (evt. tværfagligt med billedkunst)
Fagligt indhold
Eventyr - et digitalt eventyr
Formål (fælles mål)
se dokument "vejledning"
Teknisk platform
(PC, mac, iPad, mobil, kamera, etc.)
Screencast-o-matic (på computer), ipads og smartboard.

Vejledning til Screencast-o-matic: http://www.youtube.com/watch?v=60ar9eGsStU
Vejledning til Brushes:
http://www.youtube.com/watch?v=GwkJF2rkzPo

Undervisningsforløb

Ramme for forløbet:
- 2 uger af ca. 10 lektioner
- Elevernes inddeles i grupper på 4 (CL grupper).
Værkstedsarbejde:
- Eleverne roterer mellem værkstederne.
Det færdige produkt:
- Eleverne indspiller/indtaler deres eventyr i screencast-o-matic og fremviser det for klassen.

Lektier inden uge 1 --> se videolektie hjemme:
Link til videolektien "Et digitalt eventyr:
http://www.youtube.com/watch?v=fDA7ZgHdGso&feature=youtu.be

1. UGE
Spørgerunde ifm. lektievideoen (forelæsning om eventyrstræk).
Værkstedsarbejde:
1. Inspiration – eleverne læser eventyr individuelt på ipad eller i bøger.
2. Quiz – på smartboard (tjek din viden om eventyr).
3. Tegneværksted – Eleverne skal stifte bekendtskab med programmet ”Brushes” som de skal bruge til at producere deres digitale eventyr.
4. Handlingsbro – elevernes bruger billeder på smartboardet eller ipad til at lave et eventyr hvor de skal inddele i indledning, midte og slutning. De skal skiftes til at meddigte på historien og blive opmærksomme på inddelingen.
2. UGE
Spørgerunde for videoen (om programmet).
Værkstedsarbejde:
1. Rammesætning for eventyr – eleverne brainstormer på deres eventyr og bestemmer hvad der skal være med (personer, miljø mv.)
2. Manuskript – skriv dit eventyr
3. Tegne – Tegn dit eventyr. (her er det interessant at se hvem der tegner før de skriver og omvendt).
4. Indspilning i ”screencast-o-matic”.
5.-6. lektion à fremvis de digitale eventyr for klassen.

Didaktiske overvejelser - flip the classroom:

Flip the classroom:
Hvorfor bruge det? Det giver læreren mulighed for at nå mere i selve undervisningen fordi det faglige stof er formidlet til eleverne hjemmefra på video. Det er godt ifht forskellige elevforudsætninger fordi det faglige stof kan indtages i forskelligt tempo og giver eleven mulighed for at vende tilbage (spole) hurtigt og gense. Det er spiseligt for eleverne fordi de i forvejen bruger youtube. Videomediet gør, at eleverne skal bruge mindre tid på forberedelsen, fordi videoen kun tager 3 min. men giver dem informationer som normalt ville have taget længere tid at læse eller høre fra læreren i klassen. Dermed tages der også tid fra formidlingen i klassen og gives tid til arbejdet.

At bruge videomediet er ligeledes med til at engagere eleverne i deres egen læringsproces og gøre læringen synlig. Det bliver klart for eleverne hvad formålet og indholdet er.
Iflg. Synlig læring er baglæns design en måde at få eleverne involveret i deres egen læringsstrategi. Her synliggøres viden om målene og målopfyldelsen før undervisningen finder sted. Formålet er at reducere kløften mellem det sted, hvor eleverne begynder og kriterierne for målopfyldelsen til slut. Dette skaber en bevidsthed og engagement hos eleverne, som bruges ved brug af Flip the classroom. Dette kombineres med brugen af medier og it. Man anerkender her begrebet ”den parallelle skole” som indebærer den læring der sker udenfor skolen gennem de medier som elevernes bruger i deres fritid. Dette imødekommes her ved at vi bruger medier både som undervisning i sig selv (læring om brug af medier) og medier som redskab (til at lære noget fagligt).
Hvad gør videomediet à Ansigtsløs kommunikation er mindre ”krævende” og mere befriende for eleven. Man kan gense og spole i eget tempo samt behovet for at gense det uger eller måneder efter er muligt at opfylde fordi man kan gense det når man har lyst (nogle elever har brug for at se det 20 gange og andre kun 1 gang – mestringsbaseret læring). Rigtig godt for børn med læsevanskeligheder – andre modaliteter kan hjælpe. ”Jeg skal lave lektier” fjernes og videomediet er mere motiverende, eleverne bruger alligevel youtube hverdag så det ligger lige for, for dem. Hvis elever ikke forstår indholdet af videoen laver man 5 min. Spørgerunde i starten af hver time. Endvidere kan læreren tracke hvem der har set videoen og hvem der ikke har (de kan dog have set det sammen 2 og 2).

Hvad er en god video? àgør det kort (max 7 min.) det hele skal være meningsfuldt og relevant for eleven – ikke tidsspild. Tilføj humor (fx bamsen som forklarer eller lig.). Gør din stemme levende og interessant. Husk copyright (ifht hvordan du deler musik og billeder) og vær opmærksom på dine rettigheder. Stemmeføring (toneleje, tempo mv.). Kvaliteten af lyd og billede. Husk det relationelle – det er dig der taler til DINE elever – henvis evt. til tidligere gennemgået materiale.
Når man arbejder med flipped (videoer) kan man sammenligne med blooms taksonomi – når man ser videoen arbejder man på det nederste niveau og så i skolen arbejder man sig op på det højere niveauer.
Coorporative learning grupper:
Vi vælger at lade eleverne arbejde i CL grupper fordi sammensætningen af eleverne (svag, middel, middel og stærk) giver en god dynamik ifht at byde ind med forskellige forudsætninger og kompetencer. Dette vil fx vise sig ved brugen af it, tegne, skrive, oplæsning mv. eleverne vil uanset fagligt niveau (læse og skrive) have forskellige kompetencer at byde ind med som er godt for samarbejdet og det færdige produkt.
Det er altså deltagernes aktive samarbejde der er kernen.
Screencast-o-matic:
Læreren der gerne vil instruere eller gennemgå et eksempel, kan med en screencast-o-matic give eleven mulighed for at få gennemgangen repeteret. Det kan samtidig have den funktion, at forældrene hjemme også kan se en gennemgang og dermed have et mere kvalificeret udgangspunkt for at hjælpe deres barn med lektierne.Det er et digitalt redskab som giver børn der ikke har så nemt ved at fremlægge og fortælle, mulighed for at gøre det men i deres eget tempo og i trygge omgivelser (videoen).
Arbejdet med IT og tekniske platforme:
Det er vigtigt at eleverne oplever, ikke kun at observerer nettet men også at deltage i internettet, publicerer og forholde sig kritisk til det der ligger der.

Undervisningsforløbet - didaktiske overvejelser:

Værkstederne:
Lektier til uge 1 à fredagen inden sendes videoen ”det digitale eventyr” (youtube) til eleverne og de ser den hjemme i weekenden. Videoen vare 3 min. Og giver eleverne et indblik i eventyret som genre samt forklare den formålet og indholdet af næste uges arbejde.

Der samles op med en kort spørgerunde inden værkstederne begynder. Dette er det geniale ved flip the classroom, fordi man så hurtigt kan gå i gang med arbejdet.
Uge 1 værksteder:
Her roterer grupperne (stationsrotation).
1. Læs eventyr på ipad:
- Nogle læser selv, nogle hører det oplæst (lydbog) og de kan evt. skifte herimellem.
- Aktivering af forforståelse, inspiration til egne eventyr og et fælles udgangspunkt.
2. Quiz på smartboard (visuelt, it, gøre eleverne fortrolige med brugen af smartboard via leg):
- test viden om eventyr, genrekendskab, aktivere forforståelse, eleverne skal lege sig til viden.
- Eleverne plotter de ord der passer ind i de passende bokse.
3. Tegneværksted:
- Tegne figurer og andet om eventyr i programmet ”brushes” på ipad.
- Eleverne gøres fortrolige med programmet, prøver det af via leg, inspiration til kommende eventyr.
- Dert vil på ipaden være et link til en vejledning til hvordan man bruger programmet.
4. Handlingsbroen:
- Hvis der er et ekstra smartboard til rådighed brug dette, ellers gøres det på ipad eller alm. tavle.
- Eleverne skal fortælle et eventyr og bruge formen handlingsbrugen – de skiftes til at fortælle hhv. indledning, midte og slutning.
- gøre eleverne opmærksomme på eventyrets struktur/komposition, få eleverne til at digte/meddigte, aktivere deres fantasi.
Generelt for uge 1 à det er vigtigt at bruge tid (en hel uge) på denne forforståelse og øvelse i programmerne og det tekniske. Derved vil eleverne føle sig mere sikre og være bedre forberedt til arbejdet med den endelige produktion.
Lektie til uge 2 à eleverne ser video-tutorials til screencast-o-matic.
Uge 2 værksteder:
I disse værksteder arbejder eleverne sig fra 1-2-3-4.
1. Brainstorm:
- grupperne skal gennem samtale samle deres tanker og finde ud af hvad deres eventyr skal handle om. Kravet er, at alle i gruppen skal have mindst en af deres ideer indført.
- eleverne får udleveret en liste over nogle punkter de skal have med (karakterer, miljø, tid, eventyrtræk, handlingsbro/komposition).
- Lærer at samarbejde, accepterende og lydhør overfor andres ideer, her skabes fundamentet for deres eventyr.
2. Manuskript:
- Eleverne skriver deres eventyr, de har hver en rolle i skriveprocessen: en er referent, en er ordstyrer og de sidste 2 skal finde på. Eleverne roterer hver 5. min.
- samarbejde, træne skriftlighed, bruge fantasi og meddigtning, bruge handlingsbroen.
- eleverne oplever at blive inspireret af hinandens input og skaber derudfra noget sammen.
3. Tegne eventyret:
- elevernes tegner deres eventyr i programmet brushes.
- rammesætning: 16 billeder, eleverne bruger listen over ting de fandt frem til i brainstorm værkstedet og tegner dette.
- det er motivationsbærende at tegne, giver eleverne mulighed for at visualisere det skrevne.
4. Screencast-o-matic + publicering på youtube:
- Eleverne ser tutorial til screencast-o-matic og går i gang med indspilningen på en computer hvor de på forhånd har en mappe med alle billederne fra ipaden og ved hvor de finder dem. Herefter publiceres videoen på youtube. Til slut fremvises videoerne for klassen. Man kan evt. fremvise for forældre eller andre klasser.
Generelt for forløbetà de skal læse, læse højt, skrive, tegne, arbejde med it mv. Eleverne træner altså mange forskellige kompetencer. Det er også enormt vigtigt at eleverne er motiverede og det imødekommes ved de forskellige læringsstile/arbejdsmuligheder og der favnes derfor bredt ifht forskellige elevforudsætninger.