Stopmotion reklamer


Vejledning

Målet med dette undervisningsforløb er at eleverne via arbejdet med it, i dette tilfælde I-pad og programmet I-motion, opnår kendskab til reklamegenren, og særlige genretræk ved denne. Der er specifikt tale om reklamer lavet med stop motion teknologi.

Endvidere er det et mål at eleverne udvider deres it kompetencer, og gennem ”hands on” øvelser bliver fortrolige med stop motion som redskab til formidling.

Oversig

Kategori
Stopmotion reklamer
Alderstrin
4. klasse
Fag
Dansk
Fagligt indhold
Kendskab til reklamegenren.
Udvide elevernes it kompetencer og fortrolighed med stopmotion og programmet iMotion
Formål (fælles mål)
Det talte sprog
- Bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe
- videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
- fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge
- lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
Sprog, litteratur og kommunikation
- bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk
- forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster
- kende brugen af sproglige virkemidler
- udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form
- forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer
- udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation
Kommunikation, vidensdeling og samarbejde:
- at kunne udnytte og overføre kompetencer fra kendte til nye brugergrænseflader og interaktionsformer, og derved selvstændigt udvikle it-kompetencer og it-dannelse.
Teknisk platform
(PC, mac, iPad, mobil, kamera, etc.)
iPad og iPhone

Undervisningsforløb

Undervisningsforløb
Dansk 9 timer 4. klassetrin


1.- 3. lektion:
1) Præsentation af ugens forløb: Stopmotionreklamer
- Hvad er en reklame?
- Hvad er stopmotion?
- Hvordan laver man stopmotion? (Vis vores hjemmelavet stopmotionfilm) http://www.youtube.com/watch?v=GzKQfhAgP-Q
- Et andet eksempel på stopmotion reklame: http://www.youtube.com/watch?v=G7XRLt7x7HY


2) Fælles gennemgang af stopmotionreklamen fra Nybolig
- Hvad er budskabet med reklamen?
- Hvilket produkt bliver der reklameret for?
- Hvilket medie bliver brugt?
- Hvem er afsender?
- Hvem er modtager/målgruppe?
- Hvilke virkemidler bliver brugt?
  • Hvad gør den ved jer?
  • Hvorfor synes du den er god/dårlig?
- Hvilken tekst blev brugt?
- Hvordan var billede
- Hvordan var lyd
- Hvilken tale var der? Hvilke argumenter blev brugt osv.

3) Klassen inddeles i 5 grupper af ca. 4 og får en reklame stopmotion film hver.
De skal se den og ud fra arbejdsseddel arbejde/vurdere med reklamen. I gruppen tager de hver nogle fokuspunkter som de særligt har fokus på. (Se bilag 1)
Reklamer grupperne skal arbejde med:
- Stopmotion advert demo
http://www.youtube.com/watch?v=AMkVnUMWN0I
- Skittles commercial
http://www.youtube.com/watch?v=m56nxy1McsA
- Volvo V70 2010
http://www.youtube.com/watch?v=Htlh1IieikQ
- Red Bull
http://www.youtube.com/watch?v=pTo-c7bR7wI
- Ågård efterskole
http://www.youtube.com/watch?v=IgbiLtHsfXQ


4) Eleverne skal fremlægge analyserne for resten af klassen.

4. lektion
5) Præsentation af programmet Imotion
6) Eleverne laver en hurtig lille film, rammerne er sat af underviseren. Målet er at de får det i hænderne.

5-6 lektion
7) I grupper skal eleverne lave deres egen film. (Se bilag 2)
Inden de to lektioner er færdige skal eleverne have lavet idé, manuskript, fundet rekvisitter og være klar til at filme.

7-8 lektioner
8) Eleverne skal filme og lave den færdig

9 lektion
9) Grupperne fremlægger deres produkt. (Opponentgruppe til dem der fremlægger)

Krav til undervisningsforløbet


Dannelses-, lærings- og fagsyn

Læreproces:

Forløbet følger en lærerstyret form i og med vi vælger grupperne og sætter rammerne for forløbet. Det tilstræbes dog at gå fra den i forløbets begyndelses deduktive tilgang, klasseundervisning og instruktioner til en mere induktiv tilgang, baseret på elevernes forhåndskendskab til I-pad og deres intuitive brug af I-motion.

Undervisningens form fordeler sig over gruppearbejde, fremlæggelse samt læreroplæg. Grupperne kan med fordel sammensættes ud fra elevernes forskellige kompetencer. Dette vil understøtte en mere induktiv læringsproces under arbejdet med egenproduktionen.

Forløbets mål omkring opnåelse af it kompetencer og kendskab til reklamegenren er et bevidst valg ud fra den moderne dannelsestanke. I det moderne teknologiske samfund er det centralt at eleverne er i stand til at håndtere arbejdet med forskellige medier. Det er i lige så høj grad nødvendigt at ruste eleverne til en vis grad af forståelse for de virkemidler der anvendes til at manipulere vores opfattelse af behov og virkelighed. Derfor mener vi at vores undervisningsforløb har relevans.
Dannelsessynet i forløbet har rødder i den kategoriale dannelse, i og med vi i målsætningen væger såvel det objektive, elevernes egenproduktion, og det subjektive, ønsket om at eleverne skal udvikle sociale relationer.

Forløbet er en god blanding af de pædagogiske dannelsesretninger. Der er elementer fra såvel den pædagogiske realisme som den humanistiske og kritiske pædagogik (Damberg, E. 2000). Når vi ser nærmere på forløbet, bliver det tydeligt for os, hvor naturligt det falder os at kreere forløb med et deduktiv undervisningsprincip, vi som lærere står ved tavlen og underviser i en syntese, som eleverne får lov at afprøve. Selv når vi forsøger at have en mere induktiv tilgang til undervisningen, i og med eleverne skal arbejde frit med at kreere en stop motion reklame, ender det med at være deduktivt, da opgaven jo er bunden og de bliver instrueret i hvordan man laver stop motion. Altså når vores forløb aldrig rigtig til at have til seriøs induktiv tilgang til undervisningen. Det nærmeste vi kommer på den induktive tilgang er, ønsket om at eleverne bliver udfordret inden for deres i-pad kompetence, nok til at de bevæger deres zone for nærmeste udvikling.(Hansen, K., Kristensen, E. L. 1999) Det er tanken at eleverne får en fælles videnspøl, og herefter i grupper skal støtte hinanden, og under udnyttelse af de i gruppen samlede kompetencer bygge videre på den fælles viden opnå ny viden. Altså viden skabt i et socialt samspil. Ud fra ovenstående betragtninger kan vi bevæge os i en socialkonstruktivistisk retning med hensyn til læringssynet.Begrundelse for brug af digitale ressourcer

Stop motion fordi:
Gennem elevernes arbejde med egenproduktion deler de deres opfattelse af samfundet i deres produkt. Herved indgår eleven som didaktisk designer i forhold til egen læring. Derfor ses det også at elever i arbejdet med it, generelt udviser større engagement og tager ejerskab i forhold til egen læring. (Birgitte Holm Sørensen, Foredrag d. 11/11-13).
Undervisningsdifferentiering kan let finde sted i arbejdet med it, da eleverne kan blive støttet af andre, mere kompetente brugere, men også arbejde fornuftigt og målrettet på deres eget niveau. Netop når man arbejder med intuitive programmer, så som I-motion, er der plads til at eleverne eksperimenterer med deres produktioner og herigennem bliver mere fortrolige og habile brugere. Samtidig er der også plads til, at de arbejder på eget niveau inden for rammerne. (Birgitte Holm Sørensen, Foredrag d. 11/11-13).
Vores valg af stop motion som undervisningsmiddel tager afsæt i en tanke om, at eleverne får kompetencer udi et præsentationsmedie de har adgang til, og som er let anvendeligt. Samtidig er stop motion et godt redskab til visualisering. Et redskab eleverne kan bruge til at variere med når de skal lave elevoplæg og fremlæggelser.
I faghæfte 48 bliver nødvendigheden af digital kompetence og digital dannelse beskrevet. Her gøres det klart, at i et industrisamfund som i dag, er det ikke længere nok at besidde kompetencer inden for læsning og skrivning. Kravene er skærpede for den enkelte, og kravene er skærpede for samfundet generelt. Alle har behov for at tilegne sig kompetencer, så de kan agere som medborgere og medarbejder i videnssamfundet. It-relaterede kompetencer bliver mere centralt i samfundet og derved også i skolen.
”It kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it.”**[1]**
”Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen fremover skal kunne rumme disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse.”**[2]**
I faghæftet bliver fire temaer beskrevet med udgangspunkt i elevernes rolle som brugere af it, og set i lyset af udviklingen af web 2.0.
  1. Informationssøgning og -indsamling
  2. Produktion og formidling
  3. Analyse
  4. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde.[3]
De fire temaer inddrages med henblik på at facilitere elevernes læreprocesser og skabe bedre læringsresultater og for at understøtte, at eleverne tilegner sig digital dannelse.
I Didaktik 2.0- et nødvendigt paradigmeskifte fremvises en model over praksisformer i skolen i dag, sætter vi vores forløb i forhold til den viste model, fremgår det at eleverne kommer omkring temaerne ”at producere og videndele” hvor medier som wikis, kollektive forfatterværktøjer, blogs m.v. ligger inden for det, den af Vygotski beskrevne zone for nærmeste udvikling.(Christiansen, R.B. & Gynther, K. 2010)[1]http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/Faelles-Maal-2009-It-og-mediekompetencer-i-folkeskolen/Digital-kompetence

[2]http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/Faelles-Maal-2009-It-og-mediekompetencer-i-folkeskolen/Digital-kompetence

[3]http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/Faelles-Maal-2009-It-og-mediekompetencer-i-folkeskolen/Fire-temaer


Elevernes forudsætninger

- 4. klasse
- 25 elever
- Eleverne har kendskab til reklamer, da de før har arbejdet med det. De har derfor en forhåndsviden inden de går i gang med forløbet om stopmotion reklamer.
- Derudover har de kendskab til it og ipad, da de også arbejder med dette i andre fag.
- Eleverne har ikke arbejdet med iMotion før.
- Klassen fungere generelt godt socialt

Evalueringsmetode

Når vi arbejder men en præsentationsform som iMovie, får man som lærer mange aspekter at evaluere på. Til en start kan evalueringen forgå på baggrund af den konkrete opgave. Er det lykkedes for eleverne at skabe en god reklame? Herunder forstås om eleverne har gjort brug af gjort de teoretiske begreber som der tidligere er arbejdet med i undervisning, som fx brug af virkemidler, afsender/modtagerforhåld osv.
Herefter er der mange andre evalueringsmuligheder, såsom samarbejde i gruppen. Hvordan har eleverne arbejdet sammen? Har de kunnet blive enige om reklamens indhold og hvordan den skulle laves? Der vil også være evalueringsmuligheder omkring kreativitet. Har eleverne fundet på et godt slogan, har du brugt iMotions muligheder til at skabe en en sjov og anderledes reklame? I den forbindelse kan man også snakke om den tekniske evalueringsmulighed. Er deres reklame teknisk set flot lavet? Er der sammenhæng mellem deres billeder og har de formået at klippe "fejlbilleder" ud af reklamen.