Videopræsentationer i matematik


Oversigt

Kategori
Beskrivelse (en kort redegørelse)
Alderstrin
4 klasse
Fag
Matematik
Fagligt indhold
Geometri
Formål (fælles mål)
Repræsentationskompetencen
Teknisk platform
(PC, mac, iPad, mobil, kamera, etc.)
Kamera

Undervisningsforløb

.
Undervisningsplanlægning – Videopræsentationer i matematik.
Overordnede betragtninger
- Klassetrin og fag: 4. klasse matematik
- Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence.
- Stikord til motiverende samtale: Inden undervisning har eleverne set en god og ringe videopræsentation.
- Perspektivering til andre emner og fag: Repræsentationskompetencen bruges i alle fag.
- Metode: Flipped classroom (Workshop omhandlende Blended Learning).

Tema
Præsentation
Læringsmål
Faglige begreber
Aktiviteter
Evalueringsformer
Lærebogsmaterialer
Konkrete materialer
Bemærkninger
Modul 1Lektion 1
Kender til tre faktorer der kendetegner en god videopræsentation.
- Lydniveau
- Artikulation
- Visuelt
CL – Mødes på midten.
Løbende evaluering i grupperne.

Karton A3
Tusch
Eleverne bliver enige om 3 faktorer som kendetegner en god videopræsentation.
Lektion 2
Kender til tre faktorer der kendetegner en god videopræsentation.
- Lydniveau
- Artikulation
- Visuelt
Lave en videopræsentation om ”den gode præsentation”
Lærerstyret klassesamtale: Analyse af elevernes videoer.

Kamera
Smartphone
Smartboard
Elevernes præsentationer bliver vist i lektionen.
Modul 2


Eleverne deles op i to hold med tre grupper og arbejder hhv. tre- og firkanter.
Lektion 3
Eleverne skal kunne genkende hhv. de forskellige tre- og firkantstyper.
Ligebenet
Ligesidet
Stumpvinklet
Spidsvinklet
Retvinklet
Firkant
Trapez
Parallelogram
Rektangel
Rombe
Kvadrat
Klippe de forskellige trekanter i karton.
Løbende evaluering i grupperne.
Hvis grundbogen passer ind i emnet, kan denne med fordel bruges.
Karton
Sakse
Lineal
Vinkelmåler
Passer
Video omhandlende trekantstyper sendes til eleverne inden undervisningen[1].
Lektion 4
Eleverne skal kunne genkende og forklare de forskellige tre- og firkantstyper vha. videopræsentation.
Ligebenet
Ligesidet
Stumpvinklet
Spidsvinklet
Retvinklet
Firkant
Trapez
Parallelogram
Rektangel
Rombe
Kvadrat
Lave videopræsentation om hhv. tre- og firkantstyper.
Analyse af elevernes videoer.

Kamera
Smartphone
Smartboard
Eleverne skal anvende deres kartonfigurer fra tidligere lektion.
Modul 3


Grupperne skifter emne.
Lektion 5
Eleverne skal kunne genkende hhv. de forskellige tre- og firkantstyper.

Indsamling af materiale til video og forberedelse af video.
Elevernes arbejdsmetoder evalueres vha. observation af 2. orden.

Kamera
Eleverne skal udenfor og finde hhv. tre- og firkanter. Eleverne skal inden undervisningen have set de andres videoer derhjemme. Video om videoredigering skal ses inden lektion.
Lektion 6
Eleverne skal kunne genkende og forklare de forskellige tre- og firkantstyper vha. videopræsentation.

Lave og færdiggøre videopræsentation om hhv. tre- og firkantstyper.
Evalueres i modul 4

Kamera
Der ydes støtte til videoredigering af læreren
Modul 4Lektion 7
Eleverne skal kunne opsamle og evaluere på egne og andres videoer i fælleskab.
- Lydniveau
- Artikulation
- Visuelt
Fremvisning af film.
Lærerstyret klassesamtale.

Smartboard
Efter hver anden film laves der en fysisk aktivitet, da undervisningen er meget stillesiddende.
Lektion 8
Eleverne skal kunne opsamle og evaluere på egne og andres videoer i fælleskab.
- Lydniveau
- Artikulation
- Visuelt
Fremvisning af film.
Lærerstyret klassesamtale.

Smartboard
Efter hver anden film laves der en fysisk aktivitet, da undervisningen er meget stillesiddende.


Dannelsessyn:

At lære eleverne at arbejde med digitale medier, som præsentationsmiddel, i en matematisk sammenhæng. Dette kan være med til at sætte dem i stand til at kunne kommunikere med omverdenen på en effektiv og kreativ måde. Undervisningen har til mål at fordre elevernes aktive deltagelse i et digitaliseret samfund. Undervisningen har til formål at give eleverne erfaring, kendskab og tryghed ved præsentationer.
Fagsyn:

Undervisningen skal lede frem til, at eleverne udtrykke sig om matematiske sammenhænge på en fornuftig måde. Undervisningen har til formål at gøre eleverne bekendte og trygge ved at præsentere matematisk viden samt at denne bliver analyseret. Samtidigt skal eleverne kunne reflektere og analysere på egen og andres præsentationer. Matematik mener vi er væsentligt for at kunne fungere som aktiv medborger i et samfund som vores, hvor matematik er en grundlæggende færdighed. Vores samfund bliver mere og mere styret af videnskab og teknologi, derfor er det nødvendigt for den enkelte elev at kunne begå sig inden for disse rammer. Eleven bliver nødt til at have en helt grundlæggende forståelse af matematikken for at kunne indgå i samfundet uden at blive fremmedgjort.
http://leidesdorff.net/images/Illeris.png
http://leidesdorff.net/images/Illeris.png
Læringssyn:

Undervisningen bærer præg af et læringssyn som beskrevet af Knud Illeris. Dette er et socialkonstruktivistisk læringssyn, hvor læring opstår i sammenspil med andre, men også hos den enkelte i samspillet med materialer. Ydermere lægges der stor vægt på motivation, følelser og vilje som vigtige elementer i elevernes læring. I forhold til at vi mener at læring opstår i en social sammenhæng og at det er vigtigt at eleven føler sig motiveret er det vigtigt at læreren sørger for at planlægge sin undervisning således, at den tilgodeser dette. Her er det vigtigt, at læreren er opmærksom på sin store rolle i forhold til at stillasere elevernes læring et begreb, som bliver brugt i sammenhæng med Vygotskij og Zonen for nærmeste udvikling.Overvejelser af brugen af digitale medier i undervisningen:

Med udgangspunkt i Birgitte Holm Sørensen artikel og fælles mål matematik 2009, mener vi, at brugen af digitale medier kan være med til at fordre elevernes motivation for at lære. Brugen af digitale medier er en naturlig del af elevernes hverdag, dette udtrykker Birgitte Holm Sørensen på følgende måde:
”Når børn begynder i skolen, har de allerede erfaringer med og kompetencer i brugen af digitale medier. Hovedsageligt fra spil, programmer til billed- og musikproduktion og fra hjemmesider med en specifik børnevinkel. Disse erfaringer og kompetencer skal skolen være med til udvikle.” (Hjemmeside 1)
Vi mener digitale medier kan hjælpe elever, til at evaluere egne oplæg. Derudover kan det være en støtte til elever, som har vanskeligt ved at præsentere.
Vi mener også at eleverne i produktionen af videoer bliver nødt til at befinde sig på et taksonomisk niveau som er forholdsvist højt. Dette mener vi fordi eleverne i videoerne skal formidle sin viden. Når eleverne formidler sin viden får de brug for at vurdere og analysere de matematiske emner.

Elevforudsætninger:

Eleverne forventes at være på et niveau svarende til trinmålende for matematik 3. klasse eller derover.

Det forventes at eleverne har kendskab til brugen af smartphone eller Ipad og disses kamerafunktion. Eleverne forventes ydermere at kunne bruge internettet og You/skoletube.
Flipped learning:

Vi mener at flipped learning som undervisningsmetode, udover ovenstående overvejelser omkring digitale medier, er med til at give eleverne en forforståelse for emner som ikke har været mulig før. At se en video forinden undervisningen kan være med til at øge og ændre elevernes motivation og forståelse for emnet. Flipped learning beskriver at videoerne som eleverne skal se inden undervisning, bør være hjemmelavet af læreren selv. Dette er en overvejelse som underviseren skal gøre sig i forhold til forberedelse og effekt. Der findes meget godt og skidt på You- og Skoletube, som en kvalificeret underviser skal kunne sorterere imellem. Vi mener dog at en video som denne hjemmeside 2 kan være mere kvalificeret, end hvad en underviser kan fremstille på almen forberedelsestid. Her er et eksempel på en hjemmelavet lærervideo af høj kvalitet hjemmeside 3.
Litteraturliste:

Hjemmeside 1 –Undervisningsministeriet artikel af Birgitte Holm Sørensen http://uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Stafetten/Stafetten-17-Birgitte-Holm-Sorensen?smarturl404=true
Hjemmeside 2 – Mark film. Video om kulstufskredsløbet. http://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4.
Hjemmeside 3 – Video om vandrakket. http://www.youtube.com/watch?v=YIkv1EzGqzU


[1] http://www.skoletube.dk/video/111389/Geometri

Krav til undervisningsforløbet


I det planlagte og begrundede undervisningsforløb skal der være:

Dannelses-, lærings- og fagsyn

 • En beskrivelse af det dannelses-, lærings- og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet.
  • Hvordan får jeres dannelses- lærings- og fagsyn betydning for valg af mål, indhold og undervisnings- og arbejdsformer

Begrundelse for brug af digitale ressourcer

 • Overvejelser over, hvordan de digitale ressourcer understøtter og fremmer de valg I har truffet omkring mål, indhold og arbejds- og undervisningsformer.
  • Hvordan åbner de digitale ressourcer for nye muligheder i undervisningen?

Elevernes forudsætninger

 • Overvejelser over elevernes forudsætninger for at arbejde med de digitale ressourcer
  • hvilke kvalifikationer og kompetencer forventer I at eleverne har i forhold til at arbejde med digitale ressourcer, og hvordan vil I tage højde for, at eleverne sandsynligvis har forskellige forudsætninger?

Evalueringsmetode

 • Overvejelser over, hvordan de digitale læremidler faciliterer evalueringen af undervisningen og elevernes læring
  • Hvilke former for evaluering vil I benytte i forbindelse med jeres undervisningsforløb