external image Google-Sites.jpg

Google-site - noter 2.0


Vejledning
Vejledning til oprettelse af Google site

Oversigt

Kategori
Oprettelsen af en Google site, er en Wiki,
hvorigennem informationer/noter kan deles
mellem eleverne, og hvor læreren også
har mulighed for at følge elevernes arbejde.
Meningen er at eleverne skal blive så
fortrolige og trygge ved arbejdet med noter
via Google site, at det bliver en
automatiseret del af skoledagen.
Alderstrin
6. klasse
Fag
Matematik - men kan benyttes i alle
undervisningsfag i 5.-9. kl.
Fagligt indhold
Spejle, dreje og parallelforskyde
Formål (fælles mål)
Øvelse af kommunikations- og
hjælpemiddelkompetencen
Teknisk platform
(PC, mac, iPad, mobil, kamera, etc.)
PC (mobil + Ipad/tablet)

UndervisningsforløbMatematik 6. klasse: Geometri → Spejle, dreje og parallelforskyde.
- benytte Google site til at kommunikere gennem noter.


I forløbet kommer eleverne gennem følgende ift. Fælles Mål 2009:

 • Matematiske kompetencer:
  • Kommunikationskompetencen.
  • Hjælpemiddelkompetencen.
 • Matematiske emner:
  • Geometri; Spejle, dreje og parallelforskyde.
 • Matematik i anvendelse:
  • Anvende faglige redskaber og begreber som værktøj til løsning af praktiske problemer.
 • Matematiske arbejdsmåder:
  • Forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik.
  • Læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer der indeholder matematikfaglige udtryk.
  • Undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af IT.

 • Læringsmål: alle elever skal kunne dreje, spejle og parallelforskyde forskellige geometriske figurer, både ved at tegne dem i hånden og bruge et dynamisk geometriprogram som fx. GeoGebra, og eleverne skal udføre opgaverne i grupper.
 • Undervisningsmål: at klassen i fællesskab skal have udarbejdet en Google site, hvori de deler og skriver noter til undervisningen samt bliver opmærksomme på læringspotentialet ved vidensdeling.
 • Målopfyldelse: Klassen skal have oprettet et Google site, hvori der er ligger noter til alle tre emner (dreje, spejle og parallelforskyde). Derudover skal der ligge et arkiv hvori der er opgaver som eleverne i deres grupper har løst. Dette giver os både en mulighed for at se om sitet er blevet udviklet samt om eleverne har opnået læring om emnet gennem opgaverne.

Forløbet understøtter følgende dannelses-, lærings- og fagsyn:
 • Dannelsessyn: Eleverne skal have mulighed for at kunne danne sig til at være ansvarlige deltagende voksne, som indebærer at man kan indgå i og bidrage til vidensdeling på nettet. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til oplysninger præsenteret på nettet. Oprettelse af og deltagelse på forskellige wikies opøver disse færdigheder.
 • Læringssyn: Socialkonstruktivistisk. Al læring sker i interaktion med andre og med sproget i fokus. Derfor er forløbet bygget op sådan, at eleverne skal kunne løse opgaver og arbejde sammen i grupper og kunne kommunikere med de andre elever, både skriftligt og mundtligt. Kommunikationen medfører i sig selv læring.
 • Fagsyn: Humanistisk. Matematikundervisningen skal bidrage til elevens almene intellektuelle udvikling. Udvikling af generelle egenskaber som logisk- og abstrakt tænkemåde samt at kunne udtrykke sig præcist, er nogle af fagets vigtigste mål.


Hvordan understøtter brugen af digitale medier forløbets mål?
 • Eleverne skal lære at navigere i et digitalt forum. En god base for videre uddannelse med notetagning og refleksion over ‘hvad er gode noter?’. Dette redskab lægger op til at eleverne er med til at skabe et didaktisk design via praksisbaseret refleksion. Da forløbet er tænkt som en vedvarende tilgængelig notatside, medvirker den til at eleverne kan følge deres egen læring gennem resten af deres folkeskoletid.

Elevernes forudsætninger:
 • For at eleverne skal få et fornuftigt udbytte af denne ‘ressourcebank’ skal der være indarbejdet en god pc-kultur. Dette projekt skal som minimum være et mellemtrinsprojekt, hvor deres sproglige og skriftlige kompetencer er udviklet på et rimeligt niveau. Arbejdet med dette middel er selv-differentierende.

Evalueringsmuligheder:
 • Da elevernes arbejde ligger tilgængeligt på nettet, også for underviseren, kan læreren hele tiden observerer og evaluerer elevernes arbejde. Derved faciliterer dette læremiddel en løbende evaluering (formativ evaluering).